QUY ĐỊNH và THỎA THUẬN SỬ DỤNG

Thông cáo pháp lý
Trang này nói rõ về những thỏa thuận và điều kiện (dưới đây gọi là bản Thỏa thuận) khi bạn sử dụng bất cứ dịch vụ hoặc tin tức đăng trên trang web vieclam.jp. Xin vui lòng đọc bản Thỏa thuận này cẩn thận.

 

Không sử dụng trang web vieclam.jp nếu bạn không đồng ý với những điều khoản trong bản Thỏa thuận này. Ở bất kỳ thời điểm nào, nếu bạn không chấp nhận thỏa thuận thì bạn nên ngưng sử dụng trang web vieclam.jp. Việc sử dụng trang web vieclam.jp được xem như bạn đã chấp nhận những giới hạn do những bản Thỏa thuận này đưa ra.

envijob có thể xem xét và bổ sung bản Thỏa thuận này bất cứ lúc nào bằng việc cập nhật trang này. Bạn nên vào trang này định kỳ để xem lại nội dung bản Thỏa thuận vì bạn có thể bị ràng buộc.

Một số vùng của trang web vieclam.jp không tránh khỏi phụ thuộc vào những thỏa thuận bổ sung. Bằng cách sử dụng toàn bộ hay bất cứ phần nào thuộc vùng như thế, bạn đồng ý chịu ràng buộc bởi những thỏa thuận sử dụng tương ứng.

Bản Thỏa thuận này dành cho tất cả những cá nhân và/hoặc những tổ chức truy cập vào trang web vieclam.jp với bất cứ lý do nào, nhưng không giới hạn (dưới đây gọi chung là “Bạn” hay “Người sử dụng”.

Nội dung trang web
Nội dung trang web vieclam.jp là tất cả những văn bản, đồ họa, hình ảnh, biểu trưng, biểu tượng, phần mềm và nội dung đăng tải của Người sử dụng, được bảo vệ dưới dạng bản quyền, thương hiệu, và các điều luật khác của nước Việt Nam và các nuớc khác. Tất cả nội dung trang web là tài sản của CÔNG TY TNHH ENVIKKO (công ty điều hành trang web vieclam.jp, dưới đây gọi tắt là Công ty), người cung cấp nội dung hoặc người sử dụng. Tất cả nội dung của trang web vieclam.jp được biên soạn (có nghĩa là thu thập, sắp xếp và kết hợp) là tài sản riêng của Công ty và được bảo vệ bởi luật bản quyền của Việt Nam và quốc tế. Việc sử dụng nội dung trang web vieclam.jp nếu không được phép có thể xâm phạm bản quyền, thương hiệu và những luật định khác.

Bạn không thể bán, thay đổi, sao chép, trình bày công cộng, phân phối hay nói cách khác là sử dụng nội dung trang web vieclam.jp trong bất cứ cách nào vì mục đích thương mại hay công cộng nào. Bạn không thể điều chỉnh, trưng bày nội dung trang web vieclam.jp thông qua bất cứ URL nào khác hoặc kết hợp với tên và thương hiệu công ty khác. Bạn không thể sao chép hay sửa lại mã HTML mà Công ty tạo ra để phát triển trang web vieclam.jp. Tất cả được bảo vệ bởi bản quyền của Công ty. Việc dùng nội dung trang web vieclam.jp trên bất cứ trang web nào khác hoặc trong một môi trường máy tính được nối mạng vì bất cứ mục đích nào đều bị ngăn cấm.

Quyền sử dụng trang web
Bạn có thể sử dụng trang web vieclam.jp theo sự cho phép của bản Thỏa thuận. Bạn không được phép cho người/bên thứ ba sử dụng trang web vieclam.jp với bất cứ lý do nào. Bạn không được làm thay đổi, tách rời hay đảo lộn bất cứ phần mềm nào được bao gồm trong trang web vieclam.jp hoặc trong bất cứ cách thức nào được tạo nên như một phần của trang web Trang web. Bạn không thể xâm phạm hoặc cố xâm phạm sự an toàn của trang web bao gồm, nhưng không hạn chế: (a) truy cập dữ liệu không nhằm mục đích sử dụng hoặc đăng nhập thành một máy chủ hay vào tài khoản mà Người sử dụng không có quyền truy cập, (b) cố khảo sát, quét hay kiểm tra những khe hở của một hệ thống hoặc mạng hoặc mức độ an toàn hay xác nhận mà không có quyền thích hợp, (c) cố gây trở ngại cho dịch vụ đối với bất cứ người sử dụng, người chủ hay mạng nào, bao gồm mà không hạn chế thông qua phương tiện đưa virus vào trang web vieclam.jp, (d) giả mạo bất cứ tiêu đề TCP/IP hoặc bất cứ phần nào của thông tin tiêu đề trong bất cứ email hay nhóm thông tin nào. Sự xâm hại mạng có thể tạo nên trách nhiệm pháp lý của công dân hoặc tội phạm. Công ty có thể kết hợp với quyền lực thi hành luật pháp trong việc truy tố những người sử dụng liên quan đến những xâm hại như thế.

Việc sử dụng bị nghiêm cấm
Người sử dụng trang web vieclam.jp không được vi phạm những hành vi như: (a) đăng nhập hoặc cung cấp những thông tin không thật, có ý đồ xấu, (b) xâm nhập đến quyền lợi của người khác như về: danh tiếng, quyền tên tuổi, thương hiệu, quyền tác giả, quyền cá nhân…, (c) nói xấu đến cá nhân, tập thể, (d) vi phạm hoặc có khả năng vi phạm đến pháp luật, thể chế, (e) lợi dụng trang web để cung cấp những thông tin cho mục đích kinh doanh, (f) làm mất uy tín của envijob hoặc gây bất lợi ảnh hưởng đến việc kinh doanh của Công ty.

Sự đăng ký và thông tin người sử dụng
envijob có thể yêu cầu Bạn đăng ký và cung cấp thông tin cần thiết gồm, tên, địa chỉ, địa chỉ email, số điện thoại (phần “Thông tin của người sử dụng”). envijob sẽ không thể hiện trước bên thứ ba tên, địa chỉ, địa chỉ email, số điện thoại của bạn nếu thiếu sự đồng ý của bạn ngoại trừ việc cung cấp trong Thỏa thuận này.

envijob duy trì quyền cung cấp dịch vụ và sản phẩm của bên thứ ba tới bạn dựa trên những gì tham khảo trong mẫu đăng ký do bạn cung cấp và ở bất kỳ thời điểm nào sau đó, việc cung cấp này được thực hiện bởi envijob hoặc bên thứ ba.

Nội dung đăng tải của người sử dụng
Người sử dụng chịu trách nhiệm các thông tin đăng tải bao gồm (nhưng không giới hạn) việc đăng tải thông tin cá nhân và đăng về công việc (dưới đây gọi chung là “Nội dung đăng tải”). envijob không có nghĩa vụ đánh giá hoặc đảm bảo sự chính xác, thích hợp của nội dung đăng tải bởi người sử dụng hay xác nhận bất cứ quan điểm nào được người sử dụng bày tỏ.

Bạn chấp thuận không gởi những thông tin hoặc thực hiện việc đăng tải vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, quyền lợi theo hợp đồng hoặc những quyền khác của người khác (cũng bao gồm quyền tác giả, quyền về thương hiệu hoặc quyền bí mật thương mại khác). Bạn chấp thuận không gởi thông tin hoặc thực hiện việc đăng tải có nội dung không thích hợp bao gồm (nhưngkhông giới hạn) thông tin tục tĩu, làm mất danh dự, đe dọa, quấy rối, lăng mạ, gây sự thù hằn hay ngăn trở Người sử dụng khác hoặc bất cứ người nào khác, thể hiện hình ảnh hay nội dung khiêu dâm, gạ gẫm kinh doanh, gởi thư quảng cáo hoặc kinh doanh mô hình chóp. envijob không chịu trách nhiệm về bất cứ Nội dung đăng tải nào của người sử dụng hay những hành động, sự chểnh mảng trong câu trả lời của Nội dung đăng tải.

Tùy theo đề tài được đề cập, người sở hữu Nội dung đăng tải cũng như Thông tin người sử dụng được giữ lại bất cứ và tất cả các quyền tồn tại theo nội dung đăng tải. envijob có thể chọn và điều tra Nội dung đăng tải, trong sự quản lý riêng của mình, và có những hành động kịp thời dựa trên sự không đúng sự thật bởi bên này hoặc bên kia vi phạm bản Thỏa thuận. envijob không cần nhận dạng hoặc đánh giá sự chính xác của bất cứ Nội dung đăng tải hoặc Thông tin người sử dụng nào.

Đăng ký và mật khẩu
Bạn chịu trách nhiệm duy trì sự bảo mật thông tin và mật khẩu của bạn. envijob không chịu trách nhiệm khi bạn chia sẻ hoặc tiết lộ một cách cố ý hay không cố ý mật khẩu của bạn với những người khác. Bạn sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trong việc sử dụng phần đăng ký của bạn, cho dù bạn có quyền hay không. Bạn chấp nhận thông báo cho envijob ngay lập tức khi nhận thấy có việc sử dụng đăng ký hay mật khẩu của bạn mà không được cho phép.

Trách nhiệm pháp lý của Công ty
Trang web vieclam.jp giúp việc đăng tải nhu cầu tuyển dụng của Nhà tuyển dụng và việc đăng tải Thông tin cá nhân cũng như tìm kiếm những cơ hội việc làm của Người tìm việc được thuận tiện. Trang web vieclam.jp chỉ là nơi gặp gỡ giữa Nhà tuyển dụng và Người tìm việc. envijob không đóng vai trò là bên liên quan đến quá trình giao dịch thực sự giữa nhà tuyển dụng và người tìm việc. envijob không chịu trách nhiệm pháp lý cho bất cứ hành động hoặc sự bỏ sót của Nhà tuyển dụng hay Người tìm việc gây tổn hại đến nhà tuyển dụng, người tìm việc hoặc bất cứ bên nào khác. Bạn phải tự chịu trách nhiệm về các mẫu đơn, nội dung và sự chính xác của bất cứ Nội dung đăng tải nào. Bạn thừa nhận tất cả những nguy hiểm liên quan đến những người sử dụng khác mà bạn liên hệ thông qua trang web vieclam.jp.

envijob sử dụng chính sách ngăn ngừa virus, tuy nhiên không thể hạn chế được hết những tổn hại do virus, phần mềm khác gây ra hoặc những tổn hại tự nhiên cũng như không chứng nhận rằng trang web vieclam.jp sẽ hoạt động mà không có lỗi. envijob hoàn toàn không chịu trách nhiệm trong trường hợp có phát sinh tổn hại do “bất khả kháng” như các dữ liệu trong trang web bị mất hay bị thay đổi mà không thể nào chứng minh được. Vì thế, Người sử dụng tự mình nên có trách nhiệm trong việc lưu giữ các dữ liệu tại trang web vieclam.jp. envijob cũng không chịu trách nhiệm nếu Bạn sử dụng nội dung hay kết quả nội dung trang web vieclam.jp với mục đích phục vụ hay thay thế kỹ thuật và dữ liệu.

Tổng quát
Công ty không đòi hỏi nội dung trang web vieclam.jp có thể được xem xét theo luật pháp khi truy cập bên ngoài nước Việt Nam. Việc truy cập nội dung trang web vieclam.jp có thể không hợp pháp bởi một vài người hay trong một vài đất nước. Nếu bạn truy cập trang web này từ bên ngoài nước Việt Nam thì bạn chấp nhận liều lĩnh và chịu trách nhiệm đối với những luật định của quốc gia đó.

Nếu bất cứ việc cung cấp nào về bản Thỏa thuận này được tìm thấy không thích hợp bởi bất cứ phiên tòa có quyền hạn thẩm quyền, những dữ liệu không có giá trị như thế sẽ không ảnh hưởng đến giá trị của những dữ liệu còn lại có đầy đủ tác dụng và ảnh hưởng của bản Thỏa thuận này. Việc không từ bỏ bất cứ điều khoản nào trong bản Thỏa thuận này sẽ được xem là không có những từ bỏ tiếp theo và xa hơn của những thỏa thuận như thế hay bất cứ thỏa thuận nào khác. Ngoại trừ việc cung cấp các thỏa thuận sử dụng bổ sung cho những vùng khác của trang web, các thông báo hợp pháp đặc biệt, hay các chứng nhận phần mềm và tài liệu trên những trang web chuyên biệt, bản Thỏa thuận này tạo thành giao kết hoàn toàn giữa Bạn và Công ty đối với việc sử dụng trang web vieclam.jp. Không có sự thay đổi nào đối với bản Thỏa thuận này được thực hiện ngoại trừ việc đăng tải duyệt lại trên trang này.

Hotline: 09060887979